Петти состанок на комитетот за следење на ИПАРД II

Дома » Петти состанок на комитетот за следење на ИПАРД II

Петти состанок на комитетот за следење на ИПАРД II

1.Нацрт_дневен_ред_5КС_170519

2. Нацрт записник_4МК

5.1 Информација за напредокот на активностите на АФПЗРР во однос на ИПАРД Програмата 2014-2020_ИА_170519

5.3. Информација за резултатите од спроведувањето на ИПАРД

6. Годишен извештај за спроведување_5КС_170519

7.1. Извештај во однос на првата измена на ИПАРД Програмата 2014-2020 и ЛПТ_ТУ

7.3 Лидер пристап_ТУ

7.3 Советодавни услуги_ТУ

7.4.Подготвителни активности за Агро-еколошки мерки_ТУ

8.1 Напредок на активностите АПТА 2018 и АПТА 2019_ТУ

8.1.Напредок на активности во однос на спроведување на АПТА 2018 и 2019_ТУ

8.2 Напредок на активности за комуникација и публицитет за 2019 година за ИПАРД 2014-2020_ТУ

8.2. Напредок на активностите за комуникација и публицитет за 2019 година на ИПАРД Програмата 2014-2020_ТУ

9.Информација за функционирање на системот за управување и контрола на ИПАРД_НАО

10.1. Информација за екс-пост евалуација на ИПАРД Програмата 2007-2013_ТУ

10.2. Напредок на активности во однос на евалуација на ИПАРД Програмата 2014-2020_ТУ

2019-06-17T17:16:39+00:00јуни 17th, 2019|Мониторинг комитет ИПАРД 2014-2020|