Шести состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

Дома » Шести состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

Шести состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

1. Нацрт дневен ред_КС ИПАРД II_6ти

2. Нацрт записник_5КС_КС ИПАРД II_6ти

3. Информација за спроведени одлуки и заклучоци_КС ИПАРД II_6ти

6.1 Извештај за следење 2019_КС ИПАРД II_6ти

6.2 Информација за напредокот на активностите на АФПЗРР за ИПАРД Програмата 2014-2020_КС ИПАРД II_6ти

6.2а Состојба со човечки ресурси АФПЗРР_КС ИПАРД II_6ти

6.3 НАО Извештај_КС ИПАРД II_6ти

7.1 Информација по однос на втора модификација на ИПАРД Програма 2014-2020_КС ИПАРД II_6ти

7.2 Дискусија по однос на трета модификација на ИПАРД Програма 2014-2020_КС ИПАРД II_6ти

7.3 Информација по однос на подготвителни активности за Агроеколошки мерки_КС ИПАРД_6ти

8.1 Информација за реализација на АПТА во 2019_КС ИПАРД II_6ти

8.1a Информација за реализација на мерка Техничка помош во 2019_КС ИПАРД II_6ти

8.2 APTA 2019_втора измена_КС ИПАРД II_6ти

8.3 APTA 2020_КС ИПАРД II_6ти

8.4 Извештај за комуникација и публицитет_КС ИПАРД II_6ти

8.5 Годишен план за Комуникација и публицитет за 2020_КС ИПАРД II_6ти

9. Напредок на активности во однос на евалуација на ИПАРД Програмата 2014-2020_КС ИПАРД II_6ти

9.1 Информација по однос на Ex- post евалуација на ИПАРД Програма 2007-2013_КС ИПАРД II_6ти

9.2 Информација по однос на тековна евалуација на ИПАРД Програма 2014-2020_КС ИПАРД II_6ти