Вкупно посетители

Во согласност со член 11 од Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките на системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) (Службен Весник на Рeпублика Македонија бр. 54/16) и Внатрешни постапки за работа на Телото за управување со ИПАРД. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ)   на ден 25.07.2017 година  објавува Ј А В Е Н П О В И К  за пројавување на интерес бр. 01/2017

Јавен повик за пројавување на итерес_ИПАРД ростер