5. Прилози на Програмата за користење на средства од ЕУ Инструментот за претпристапна помош за земјоделство и рурален развој за 2014-2020 година -ИПАРД II

Дома » Мерки » 5. Прилози на Програмата за користење на средства од ЕУ Инструментот за претпристапна помош за земјоделство и рурален развој за 2014-2020 година -ИПАРД II
5. Прилози на Програмата за користење на средства од ЕУ Инструментот за претпристапна помош за земјоделство и рурален развој за 2014-2020 година -ИПАРД II2016-10-18T14:32:47+00:00

ПРИЛОГ  1 ЛИСТА НА РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА

ПРИЛОГ  2 ЛИСТА НА ПЛАНИНСКИ ПОДРАЧЈА

ПРИЛОГ  3 ЛИСТА НА ЛОКАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ ПРИФАТЛИВИ ВО МЕРКАТА ИНВЕСТИЦИИБО РУРАЛНА И ЈАВНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРИЛОГ  4 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ПРИЛОГ  5 СКЛАДИРАЊЕ И СПРАВУВАЊЕ СО ЃУБРИВО

ПРИЛОГ  6 КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ДОБИТОЧНИ ЕДИНИЦИ

ПРИЛОГ  7 ЛИСТА НА ПРОИЗВОДИ ОД АНЕКС I НА ДОГОВОРОТ