ЕУ Законодавство

ЕУ Законодавство2021-01-13T15:23:23+00:00

УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ ВО РАМНИ НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ II ИПА 2014-2020.

Закон за ратификација на рамковната спогодба ИПА_2

Закон за ратификација на секторската спогодба за ИПАРД_2