8.a.Извештај за напредокот на активности на комуникација и публицитет _ИПАРД 2021-2027 #2

Дома » 3 состанок на комитетот за следење на ИПАРД III » 8.a.Извештај за напредокот на активности на комуникација и публицитет _ИПАРД 2021-2027 #2