Техничка спецификација

Дома » Glossary Terms » Техничка спецификација

Техничка спецификација

Претставува документ што го изработува нарачателот, а со кој се поставуваат барањата и/или целите во однос на набавка на стока или на изведување на работи, специфицирајќи ги, таму каде што тоа е потребно и методите и ресурсите што треба да се користат и/ или резултатите што треба да се постигнат.

2014-09-09T01:34:44+00:009 септември 2014|