Мерки 

Дома » Мерки 
Мерки 2014-06-18T19:46:10+00:00

ИПАРД Програмата 2007-2013 вклучува кохерентен сет од приоритетни оски и соодветно развиени мерки и операции (група на инвестиции) согласно целите на ИПАРД Програмата.

Приоритетна оска 1 Подобрување на пазарната ефикасност и спроведување на стандардите на Европската Унија 

Мерка 101: Инвестиции во земјоделските стопанства за преструктуирање и надградба до стандардите на ЕУ

Мерка 103: Инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи за нивно преструктуирање и  надградба до стандардите на ЕУ

Приоритетна оска 3 Развој на руралната економија 

Мерка 302: Диверзификација и развој на руралните економски активности