Секретаријат

Дома » Следење на ИПАРД 2014-2020 » Секретаријат
Секретаријат2014-09-09T22:33:33+00:00

Телото за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја исполнува функцијата на Секретаријат на Комитетот и постојано асистира во неговата работа. Секретаријатот ги обезбедува сите релевантни информации за напредокот на мерките и доколку е соодветно и под-мерките, за да може Комитетот да ги извршува своите одговорности и задачи, особено:

а) Прибира и/или изготвува и поднесува до членовите на Комитетот, документи и материјали (извештаи, анализи и предлози), неопходни за работата на Комитетот;

б) Ја организира и извршува подготовката на состаноците на Комитетот и асистира при неговата работа;

в) Изработува протокол и дневен ред за состаноците на Комитетот;

г) Одговорен е за водење на евиденција и документирање на сите изјави и одлуки, донесени на состаносите на Комитетот;

д) Ја координира имплементацијата на одлуките на Комитетот и потребната размена на информации помеѓу засегнатите страни;

ѓ) Помага на Претседавачот на Комитетот во исполнување на своите обврски;

е) Обезбедува мерки за информирање на јавноста, поврзани со работата на Комитетот;

ж) Извршува други задачи и функции доделени од Раководителот на Телото за управување со ИПАРД, а во врска со работата на Комитетот.

з) Обезбедува технички и логистички аранжмани, вклучително превод и други услуги, како би се овозможило ефикасно учество во дискусиите и одлучувањето на Комитетот;

 ѕ) Целокупната коресподенција што е во врска со активностите на Комитетот се доставува до Секретаријатот на Комитетот.

Контакт на Секретаријатот за комуникација е info@ipard.gov.mk со назнака „За Комитет за следење на ИПАРД“