Национално законодавство

Дома » ИПАРД 2014-2020 » ИПАРД 2014-2020 » Законска регулатива » Национално законодавство
Национално законодавство2021-03-22T11:00:15+00:00

Уредба за користење на ИПАРД средствата -пречистен текст 21032019

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство_закони   http://www.mzsv.gov.mk/Почетна/Документи/Закони.aspx

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство_подзаконски акти  http://www.mzsv.gov.mk/Почетна/Документи/Подзаконски_акти.aspx

Национална стратегија за земјоделство и рурален развој 2021-2027

Упатство за постапка за изградба на објекти на земјоделско земјиште

Упатство за постапка за добивање на Мислење_ Дозвола за наводнување на земјоделско земјиште

Упатство за постапка за издавање на документи за оцена на влијанието на проектите врз животната средина