6.2 Усвојување на измена на АПТА 2023_КС ИПАРД II_12ти

Дома » 12 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 6.2 Усвојување на измена на АПТА 2023_КС ИПАРД II_12ти