Општи насоки за изготвување на барањето по Јавен повик бр.01/2010