Барател

Дома » Glossary Terms » Барател

Барател

Физичко или правно лице кое поднесува барање за доделување финансиски средства од Оперативната програма во рамките на инструментот на ЕУ за претпристапна помош за рурален развој во Република Македонија (ИПАРД) за периодот 2007-2013 до АФПЗРР.

2014-09-08T02:17:09+00:008 септември 2014|