Градење

Дома » Glossary Terms » Градење

Градење

Е изведување на претходни работи, изработка на проектна документација, подготвителни работи, изградба на нова градба, реконструкција и адаптација на постојна градба што опфаќа: земјани работи, изведување на градежна конструкција, градежно – инсталатерски работи, градежно – завршни работи, вградување постројки или опрема и други работи со кои се оформува целината на градбата;

2014-09-08T02:17:57+00:008 септември 2014|