Земја(-и)-кандидатка(-и)

Дома » Glossary Terms » Земја(-и)-кандидатка(-и)

Земја(-и)-кандидатка(-и)

Европскиот совет и доделува на одредена земја статус на земја-кандидатка врз основа на мислењето од Европската комисија. Од земјите-кандидатки може да се побара да воведат процес на реформи со цел да ги усогласат нивните законодавства со acquis-то на Заедницата. Процесот на пристапување е заснован врз стратегијата за претпристапување, со која се обезбедуваат инструменти, како што е финансиската помош. Пристапувањето зависи од направениот напредок од страна на земјите-кандидатки, кој се проценува редовно и се следи од страна на Комисијата. Во моментов, има три земји-кандидатки: Хрватска, Македонија и Турција.

2014-09-09T01:14:17+00:009 септември 2014|