Земјоделско стопанство

Дома » Glossary Terms » Земјоделско стопанство

Земјоделско стопанство

Е организациона и деловно заокружена стопанска целина на која се врши земјоделска дејност и за која се води евиденција во МЗШВ, поседува и/или располага со земјоделски имот. Земјоделското стопанство опфаќа една или повеќе производствени единици. Земјоделското стопанство може да биде правно лице и/или семејно земјоделско стопанство.

2014-09-09T01:15:17+00:009 септември 2014|