Реконструкција

Дома » Glossary Terms » Реконструкција

Реконструкција

Е изведување на работи на постојна градба со кои се влијае врз исполнувањето на основните барања за градбата и со кои се менува усогласеноста на градбата со проектот, според кои е изградена, со изведување на доградба, надградба, менување на фасада, изведување на работи за пренамена на дел на градбата, промена на технолошки процес, санација на конструктивни елементи и слично;

2014-09-09T01:26:10+00:009 септември 2014|