Одлуки пишана постапка

Дома » Следење на ИПАРД 2014-2020 » Одлуки пишана постапка
Одлуки пишана постапка2023-12-06T11:27:44+00:00

Одлука донесена по пат на пишана процедура_ГИС 2022

Одлука донесена по пат на пишана процедура_V модификација

Одлука по пишана процедура_АПТА 2023

ОДЛУКА на МК по пат на пишана процедура_АПТА 06052021

Одлука донесена по пат на пишана процедура за АПТА_2021

Одлука донесена по пат на пишана процедура -АПТА 2020

Одлука донесена по пат на пишана процедура -ГИС 2019 за

Одлука донесена по пат на пишана процедура -Деловник за работа

Одлука донесена по пат на пишана процедура_ГИС 2021

Одлука донесена по пат на пишана процедура_III модификација

Одлука донесена по пат на пишана процедура_IV модификација

Одлука донесена по пат на пишана процедура_АПТА 2021

Одлука донесена по пат на пишана процедура_ГИС 2020