Основни документи

Дома » Комитет за следење на ИПАРД » Основни документи
Основни документи2020-01-15T15:39:50+00:00

Основни документи

Одлука за формирање на КС за ИПАРД 2014-2020 од 24102019 година

Решение за назначување на членови на КС за ИПАРД 2014-2020

Одлука за формирање на КС ИПАРД 2014-2020

Записник од прв состаник

Oдлуки и заклучоци прв КС ИПАРД 2014-2020

Записник од втор состанок

Oдлуки и заклучоци втор КС ИПАРД 2014-2020

Запписник од трет состанок

Oдлуки и заклучоци трет КС ИПАРД 2014-2020

Записник од четврт состанок

Oдлуки и заклучоци четврти КС ИПАРД 2014-2020

Записник од петти состанок на КС

Oдлуки и заклучоци петти КС ИПАРД 2014-2020

Одлуки донесени по пат на пишана процедура

Одлуки и заклучоци од шести КС