Основни документи

Дома » Следење на ИПАРД 2014-2020 » Основни документи
Основни документи2023-04-06T23:44:52+00:00

Основни документи

Одлука за формирање на КС за ИПАРД 2014-2020._09.11.2020

Решение за назначување на членови на КС за ИПАРД 2014-2020

Одлука за формирање на КС за ИПАРД 2014-2020 од 24102019 година

Решение за назначување на членови на КС за ИПАРД 2014-2020

Одлука за формирање на КС ИПАРД 2014-2020

Одлуки донесени по пат на пишана процедура

Одлука за формирање на КС за ИПАРД 2014-2020_09.11.2020

Одлука за формирање на КС за ИПАРД 2014-2020_10.10.2022

Одлука за формирање на КС за ИПАРД 2014-2020_16.10.2020

Одлука за формирање на КС за ИПАРД 2014-2020_18.11.2021

Решение за назначување на претседавач и членови на КС 2014-2020_2021

Решение за назначување на претседавач и членови на КС 2014-2020_2020