1 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

Дома » 1 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

1 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020

1. Дневен ред на прв состанок на КС на ИПАРД 2014-2020

2. Деловник за работа

4.1 НАО информација во однос на акредитација и реакредитација на нови мерки

4.2 АФПЗРР информација во однос на планот за јавни повици

5. ТУ план за евалуација за ИПАРД 2014-2020

6. ТУ годишен акциски план за видливост и публицитет

6. ТУ план за комуникација и видливост на ИПАРД 2014-2020

Записник од прв состаник

Oдлуки и заклучоци прв КС ИПАРД 2014-2020

2023-04-06T12:46:47+00:0017 февруари 2016|