Мерка 1: ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Дома » Мерки 2021-2027 » Мерка 1: ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
Мерка 1: ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА2023-12-05T13:31:43+00:00

Упатство за постапка за изградба на објекти на земјоделско земјиште

Правилник за добра земјоделска пракса

Упатство за постапка за добивање на Мислење_ Дозвола за наводнување на земјоделско земјиште

Упатство за постапка за издавање на документи за оцена на влијанието на проектите врз животната средина

Водич за преработка на земјоделски производи од животинско потекло на фарма_АХВ

Правилник за отстапувања од посебните мерки за хигиена за малите бизниси, …

Правилник-храна со традиционални карактеристики

БАРАЊЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА МЕРКА 1 ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИ ЗА МЕРКА 1 ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

УПАТСТВО ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ДЕЛОВЕН ПЛАН МОДЕЛ

ИЗЈАВА ЗА ГОЛЕМИНА НА ПРЕТПРИЈАТИЕ

УПАТСТВО ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ

УПАТСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ДЕЛОВЕН ПЛАН