6.2. Информација за резултатите од спроведувањето на ИПАРД_КС ИПАРД II_9ти

Дома » Деветти состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 6.2. Информација за резултатите од спроведувањето на ИПАРД_КС ИПАРД II_9ти