УПАТСТВО ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ