8.б Информација за напредокот на активностите на АФПЗРР во однос на ИПАРД_КС ИПАРД III_3ти

Дома » 3 состанок на комитетот за следење на ИПАРД III » 8.б Информација за напредокот на активностите на АФПЗРР во однос на ИПАРД_КС ИПАРД III_3ти