УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ ВО РАМНИ НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ II ИПА 2014-2020.

Дома » ИПАРД 2014-2020 » ИПАРД 2014-2020 » Законска регулатива » ЕУ Законодавство » УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ ВО РАМНИ НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ II ИПА 2014-2020.