Мерки

Дома » Мерки
Мерки2017-04-25T07:53:26+00:00

ОВАА ПРОГРАМА ГИ СОДРЖИ И УРЕДУВА СЛЕДНИТЕ ПЕТ МЕРКИ :

 1. Инвестиции во матерјалните  средства на земјоделските стопанства
 2. Инвестиции во матерјалните средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи
 3. Инвестиции во рурална јавна инфраструктура
 4. Диверзификација на фармите и развој на бизниси
 5. Техничка помош

Во рамки на Инструментот за претпристапна помош за периодот 2014-2020 (ИПА II), согласно Секторската спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на одредби за управување и спроведување на финасиската помош на Унијата за Република Македонија според Инструментот за претпристапна помош во областа на политиките за „Земјоделство и рурален развој” (ИПАРД) (Службен весник на Република Македoнија бр. 38/16), се достапни 11 мерки:

 1. Инвестиции во матерјалните средства на земјоделските стопанства
 2. Поддршка за формирање на групи на производители
 3. Инвестиции во матерјалните средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи
 4. Агро-еколошки климатски и мерки за органско земјоделство
 5. Воспоставување и заштита на шумите
 6. Инвестиции во рурална јавна инфраструктура
 7. Диверзификација на фармите и развој на бизниси
 8. Имплементација на стратегии за локален развој -ЛЕАДЕР пристап
 9. Унапредување на обуката
 10. Техничка помош
 11. Советодавни услуги

Останатите шест мерки кои не се вклучени во оваа програма ќе бидат воведени во подоцнежна фаза, со измени на програмата.