ПОДДРШКА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ПО ИПАРД 2014-2020

Дома » Мерки » ПОДДРШКА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ПО ИПАРД 2014-2020
ПОДДРШКА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ПО ИПАРД 2014-20202019-05-16T14:00:16+00:00

ПРИЛОГ  1 ЛИСТА НА РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА

ПРИЛОГ  2 ЛИСТА НА ПЛАНИНСКИ ПОДРАЧЈА

ПРИЛОГ  3 ЛИСТА НА ЛОКАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ ПРИФАТЛИВИ ВО МЕРКАТА ИНВЕСТИЦИИБО РУРАЛНА И ЈАВНА ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРИЛОГ  4 КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ПРИЛОГ  5 СКЛАДИРАЊЕ И СПРАВУВАЊЕ СО ЃУБРИВО

ПРИЛОГ  6 КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ДОБИТОЧНИ ЕДИНИЦИ

ПРИЛОГ  7 ЛИСТА НА ПРОИЗВОДИ ОД АНЕКС I НА ДОГОВОРОТ

Контакт листа во АПРЗ за ИПАРД