6.1. Функционирање на системот за следење и контрола_КС ИПАРД II_9ти

Дома » 9 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 6.1. Функционирање на системот за следење и контрола_КС ИПАРД II_9ти