8.1. Напредок на активности поврзани со евалуација на ИПАРД_КС ИПАРД II_9ти

Дома » 9 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 8.1. Напредок на активности поврзани со евалуација на ИПАРД_КС ИПАРД II_9ти