5.1. Информација на АФПЗРР во однос на ИПАРД Програмата 2014-2020_КС ИПАРД II_8ми

Дома » 8 состанок на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата 2014-2020 » 5.1. Информација на АФПЗРР во однос на ИПАРД Програмата 2014-2020_КС ИПАРД II_8ми