Програма за инфо денови_мерка 3_јануари_2020 година